SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ: RM JET, s.r.o., so sídlom Bratislavská 7482/80, 917 02 Trnava, IČO: 36 236 268, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 11924 / Trnava (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( všeobecné nariadenie o ochrane údajov ) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákazník udeľuje zaškrtnutím povinného tlačítka Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov (meno, priezvisko, email, telefónne číslo, bydlisko) na účely umožnenia realizácie skúšobnej jazdy, objednávky do servisu, ďalej  marketingu vrátane zasielania noviniek, informácií obchodnej i neobchodnej povahy, ponúk, pozvánok, marketingových prieskumov a prieskumov spokojnosti (spokojnosť zákazníka pri kúpe alebo oprave vozidla, zvolávacie akcie) vo vzťahu k cenovým zvýhodneniam, časovo limitovaným komerčným ponukám a propagačným akciám Prevádzkovateľa prostredníctvom emailu a/alebo push notifikáciami a/alebo sms/telefonického kontaktu a/alebo inštalovanej aplikácie. Udelením súhlasu bude zaradený/á do elektronickej databázy klientov Prevádzkovateľa pre účely evidencie a digitálneho priameho marketingu.

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú súčasťou Podmienok ochrany súkromia (viď nižšie).

Odvolanie týchto súhlasov na účely priameho  marketingu je možné vykonať kedykoľvek. Udelenie súhlasov je dobrovoľné.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať úplne alebo sčasti  zaslaním emailu o odvolaní súhlasu na adresu (rmjet@rmjet.sk) alebo  zaslaním písomného oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo  jednoduchým prejavením tohto svojho nesúhlasu odkliknutím linku na príslušnom mieste v obchodnom oznámení alebo  vyjadrením svojho nesúhlasu počas telefonického rozhovoru s Prevádzkovateľom, resp. povereným obchodným partnerom.


PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA

Vážení klienti,
v týchto Podmienkach ochrany súkromia Vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov na marketingové účely.
Na úvod by sme vám chceli vysvetliť, prečo sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely  priameho marketingu. Hlavným cieľom uvedeného spracovania je ponúknuť vám najnovšie informácie o aktuálnych a nových ponukách, cenových zvýhodneniach a časovo limitovaných ponukách. Keďže 25.5.2018 nadobudla účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“) je potrebné, aby sme od Vás získali nový súhlas, ktorý zodpovedá novým požiadavkám. Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov v podmienkach Prevádzkovateľa. Týmto dokumentom Vám poskytujeme povinné informácie podľa článku 13 GDPR už pri získavaní Vášho súhlasu.

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?
RM JET, s.r.o., so sídlom Bratislavská 7482/80, 917 02 Trnava, IČO: 36 236 268, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 11924 / Trnava

Kde sa na nás môžete obrátiť?
Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k Vami poskytnutému súhlasu alebo týkajúcu sa problematiky ochrany osobných údajov, zavolajte na našu linku +421 33 5921720 použite našu e-mailovú adresu rmjet@rmjet.sk alebo nám napíšte na vyššie uvedenú korešpondenčnú adresu spoločnosti.

Aké osobné údaje o Vás spracúvame?
Na účely skúšobnej jazdy a marketingu o Vás spracúvame nasledovné údaje: meno, priezvisko, email, telefónne číslo a bydlisko.

Z akých zdrojov pochádzajú osobné údaje?
Osobné údaje získavame priamo od Vás. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve alebo formulári, v ktorom ste nám udelili súhlas alebo ich môžeme odvodiť z iných údajov, ktoré máme o Vás zaznamenané.

Na aké účely ste poskytli svoj súhlas?
Súhlas ste poskytli na účely  marketingu, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:

  • zasielanie noviniek a informácií obchodnej i neobchodnej povahy, ponúk, pozvánok, marketingových prieskumov a prieskumov spokojnosti vo vzťahu k projektom a propagačným akciám Prevádzkovateľa. Môžeme Vás kontaktovať prostredníctvom emailu,  sms/telefonickým kontaktom, a sociálnou sieťou.
  • Súhlas poskytnutý na účely  marketingu je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme Vám mohli posielať individuálne ponuky produktov a služieb Prevádzkovateľa. Bez takto poskytnutého súhlasu Vám individuálne ponuky produktov a služieb nemôžeme zasielať. Vaše údaje spracúvame na základe Vami udeleného súhlasu. Poskytnutie údajov nie je zmluvnou ani zákonnou požiadavkou.

Súhlas ste taktiež poskytli na umožnenie realizácie skúšobnej jazdy, alebo objednávky do servisu.

Kto okrem Prevádzkovateľa je ešte oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje?
Príjemcami Vašich osobných údajov sú naši zamestnanci, ktorí sú pravidelne školení o postupoch zákonného a bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. Všetci príjemcovia sú právne zaviazaní dodržiavať o Vašich osobných údajoch mlčanlivosť.

Ako dlho budeme spracúvať Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje sú spracúvané počas 8 rokov od udelenia súhlasu alebo do odvolania súhlasu dotknutej osoby a/alebo do podania námietky podľa článku 21 ods. 2 a 3 GDPR. Po uplynutí príslušného času budú Vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas. Pred uplynutím doby platnosti udeleného súhlasu Vás môžeme požiadať o predĺženie jeho platnosti.

Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?
Riadne spracúvanie a ochrana Vašich osobných údajov je pre Prevádzkovateľa prioritou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov: Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie osobných údajov, kategórie príjemcov, informácie o prenose do tretích krajín a zárukách v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, dobe uchovávania, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom: Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo získať prístup k informáciám v zmysle predchádzajúceho bodu. Na základe osobitnej žiadosti máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu: Ak zistíte, že spracúvame Vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje, prosím informujte nás o tom a zabezpečíme ich opravu. Právo na výmaz: Za určitých právom stanovených okolností sme povinní Vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj Prevádzkovateľ môže mať povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracovania: Za určitých právom stanovených situácií máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.

Právo na prenositeľnosť údajov: Po splnení právom predpokladaných podmienok nás môžete požiadať, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi. Vaše osobné údaje potom v zodpovedajúcom formáte poskytneme Vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné technické prekážky.

Právo namietať: Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. Ak namietate proti spracúvaniu na účely priameho marketingu Vaše osobné údaje prestaneme na tento účel bezodkladne využívať.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov: S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.


Kedy bude vybavená moja žiadosť?
Pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, a to najmä v prípade, ak budete žiadať o výkon svojho práva iným spôsobom ako písomným listom s vlastnoručným podpisom, elektronickou poštou s dôveryhodným elektronickým podpisom alebo osobne v sídle Prevádzkovateľa (napr. v prípadoch bežných emailových žiadostí alebo telefonátov). Každá Vaša žiadosť o výkon práva dotknutej osoby doručená Prevádzkovateľovi bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Proces vybavenia žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatné. Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady. V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR, máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu (www.dataprotection.gov.sk) alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom všeobecnom súde.

Dochádza k cezhraničnému prenosu Vašich osobných údajov?
Nie

Ako môžete odvolať súhlas?
Súhlas je založený na princípe dobrovoľnosti a máte právo kedykoľvek svoj súhlas úplne alebo sčasti odvolať, a to  zaslaním emailu o odvolaní súhlasu na adresu rmjet@rmjet.sk alebo  zaslaním písomného oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu Prevádzkovateľa. V prípade odvolania súhlasu bude spracúvanie osobných údajov založených na súhlase bezodkladne ukončené. Odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na udelenom súhlase pred jeho odvolaním.

Prevádzkovateľ vytvoril tieto Podmienky ochrany súkromia z dôvodu posilnenia dostatočnej transparentnosti a vysvetlenia základných pravidiel, ktoré dodržiava pri ochrane súkromia a osobných údajov dotknutých osôb.

Tieto Podmienky ochrany súkromia sú platné a účinné od 25.05.2018

Kontaktujte nás

RM JET, spol. s r.o.
Bratislavská 7482/80
917 02 Trnava
Slovenská republika

IČO: 36236268
IČ DPH: SK2020165114
Č. účtu: 5044430582/0900
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Registrácia: spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd: Sro, vložka č.11924/T

Všeobecné pravidlá propagačných súťaží >
Súhlas so spracúvaním osobných údajov >
Spracúvanie osobných údajov - kamerový systém >
Informácie o používaní cookies >

Sociálne siete

FB FBHodnotenia

Car Advisor